HACCP

HACCP

Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli

Wymagany na podstawie przepisów prawa żywnościowego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004 w sprawie higieny żywności; Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 z późniejszymi zmianami; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 183/2005 w sprawie higieny pasz; Ustawa o paszach z dnia 22 lipca 2006 z późniejszymi zmianami).

Wdrożenie systemu HACCP opiera się na zasadach podanych w Kodeksie Żywnościowym (www.codexalimentarius.net) i obowiązuje we wszystkich przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, przetwórstwem, obrotem, transportem i magazynowaniem żywności oraz pasz.

Kto musi wdrożyć system HACCP?

Docelowo ma obowiązywać w całym łańcuchu żywnościowym, jednak obecnie nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, czyli producentów rolnych, którzy dostarczają surowce roślinne i zwierzęce do dalszego przetwórstwa lub wprowadzają swoje produkty na rynek, bez zmiany ich właściwości.
Wdrożenie systemu HACCP jest poprzedzone wdrożeniem zasad GHP oraz GMP, również bazujących na ww. przepisach prawnych i wytycznych Kodeksu Żywnościowego oraz wytycznych, zawartych w przewodnikach branżowych, które uzyskały akceptację Głównego Inspektora Sanitarnego.

Centrum HACCP ma bogate doświadczenie we wdrażaniu, weryfikowaniu i doskonaleniu systemu HACCP, stosując wypracowaną przez lata metodykę.

Oferujemy: