BHP

Start > BHP

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy to bardzo złożona dziedzina, która obejmuje zagadnienia organizacyjne, higieniczno-sanitarne, prawne, techniczne, psychologiczne i etyczne. Zaistniałe braki i niedociągnięcia występujące w dziedzinie BHP są przyczyną wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wielu schorzeń związanych z warunkami środowiska pracy.

Państwo poprzez konstytucję reguluje aspekt bezpieczeństwa każdego obywatela, daje mu prawo do pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach, jednocześnie sprawując nadzór nad warunkami wykonywania pracy i prawem do ochrony zdrowia poprzez określone ustawy.

Tworzy przepisy, uprawnione jednostki szkolą specjalistów (doradców), zapewnia dostęp do indywidualnych i grupowych środków ochrony.

Przestrzeganie przepisów BHP i dbałość organizacji o wzrost świadomości pracowników kształtuje nową kulturę bezpieczeństwa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które nakładają na każdego pracodawcę wyłączną odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, niezmiernie ważna jest jego świadomość a co za tym idzie jego merytoryczne przygotowanie i wykorzystanie wykwalifikowanych doradców z dziedziny BHP.

Warto również zauważyć, że problematyka BHP nie kończy się w miejscu pracy ale dotyczy codziennych działań człowieka w każdym środowisku, w którym przebywa.

Zakres oferowanych działań: