Analiza i Ocena Stanu BHP

Start > BHP > Analiza i Ocena Stanu BHP

Analiza i Ocena Stanu BHP

Kontrola stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie stanowi podstawę właściwego zarządzania zakładem w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Powinna być przeprowadzana systematycznie i obiektywnie w celu znalezienia rozwiązań dla nieprawidłowości, a także dla oszczędzenia traconych środków. Pomimo braku określenia przez ustawodawcę częstotliwości kontroli w ciągu roku, powinny być one przeprowadzone okresowo z częstotliwością zależną od zagrożeń zawodowych występujących w zakładzie pracy.

Kontrole dzielimy na:

Kontrole kompleksowe – szczegółowe obejmujące swym zasięgiem cały zakład oraz wszystkie stanowiska pracy, na których istnieje możliwość występowania zagrożeń zawodowych
Kontrole problemowe – dotyczące wybranych zagadnień np. stanu BHP eksploatowanych maszyn
Kontrole doraźne – np. po zmianie technologii, po zaistniałym wypadku przy pracy.
Z każdej przeprowadzonej kontroli służba BHP powinna sporządzić protokół z opisanymi szczegółowo uchybieniami i ze wskazaniem środków eliminujących zagrożenia.

Według wymagań normy ISO PN-N 18001:2004, Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, audit przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzony raz w roku przy udziale kadry zarządzającej. Zapisy, w kolejnym roku powinny stanowić odniesienie do powziętych działań i oceny rozwoju firmy w zakresie bezpieczeństwa oraz sprawdzeniu poprawności i przestrzeganiu wdrożonych wcześniej wytycznych z zakresu BHP i P.POŻ

W przypadku firm, starających się o dofinansowanie z dotacji celowych, audit pozwala uzyskać informację, w oparciu o dane techniczne maszyn, urządzeń i obiektów o aktualnym ich stanie bezpieczeństwa i oszacowaniu możliwej poprawy.

W ramach auditu ocenie podlega: