Szkolenia BHP

Start > BHP > Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 , poz. 1860, z 2005 r. ) określa się, że:

§ 2.1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy

Oferujemy następujące obowiązkowe szkolenia zgodne z wymaganiami prawnymi

Szkolenia wstępne BHP ogólne przeprowadzane są w formie instruktażu, dedykowanego dla danego stanowiska pracy.

Ramowy program szkolenia określa ustawa. Celem szkolenia jest uświadomienie pracownikowi z jakimi zagrożeniami dla życia i zdrowia styka się w czasie swojej pracy i w jaki sposób może minimalizować ryzyko.

Przepis art. 2373 § 1 Kodeksu pracy zabrania dopuszczania pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności. A także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Odpowiedzialność za dopuszczenie pracownika do pracy na wskazanym stanowisku spoczywa na pracodawcy.

Pracownik po właściwie przeprowadzonym szkoleniu powinien: